България

България, официално - Република България, е държава в Югоизточна Европа и граничи с пет други държави: Румъния - на север (най-вече по поречието на Дунав), Сърбия и Република Македония - на запад, Гърция и Турция - на юг. Черно море очертава границата на изток. С територия от 110 994 кв.км (42 855 кв.мили), България се нарежда като 16-то място по големина в Европа. Няколко планински райони определят релефа - това са най-вече Стара планина (Балканът), Родопите и Рила с най-високия връх в района на Балканите - Мусала. В контраст на тях, Дунавската равнина на север и Горнотракийската низина на юг са най-ниските и плодородни района. Черноморска крайбрежна ивица от 378 км (235 мили) определя цялата източна граница на страната. Столица и най-голям град е София. България функционира като парламентарна демокрация в рамките на единна конституционна република. Като член на Европейския съюз, НАТО, Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, Световната търговска организация, и като една от държавите основателки на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа както и на Черноморската икономическа организация за сътрудничество, България има висок индекс на човешкото развитие - 0.743, което я нарежда на 58-мо място в света през 2010 г. Икономиката на България е индустриализирана, свободно пазарна икономика с постоянно разрастване на туристическия сектор и умерено напредване в частния сектор. България е държава с високи средни доходи - според Световната банка, с брутен национален доход на глава от населението от 5 490 щатски долари през 2008 г. Очаква се страната да се присъедини към Еврозоната през 2013 г. и според Европейския съвет е изпълнила всички критерии за присъединяването й към Шенгенското пространство. Страната се ползва от предимствата на богатите природни ресурси, високообразованото население и ориентирания към износ селскостопански сектор. На 1 януари 2007 г. България влезе в Европейския съюз. Това доведе до незабавна либерализацията на нейната международната търговията, но без шок за икономиката. Правителството реализира годишни излишъци от над 3%. Този факт, заедно с годишния прираст на брутния вътрешен продукт от над 5%, доведе задлъжнялостта на правителството до 22,8% от брутния вътрешен продукт през 2006 г. в сравнение с 67,3% - пет години по-рано. Това трябва да се контрастира на огромните дефицити по текущата сметка. Ниските лихвени проценти гарантират наличието на средства за инвестиции и потребление.